အစည္းအေ၀းပြဲမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဧ။္ လူဦးေရ ခန္႔ဆန္႔ေသာ အစည္းအေ၀း ခန္းမသည္ တြင္တည္ရွိပါသည္။ အစည္းအေ၀း အတြက္လိုအပ္ေသာ LCD TV, Projector, အသံစနစ္၊စာေရးကိရိယာမ်ား၊ မိုက္ကရိုဖုန္း၊ ေသာက္ေရႏွင္႔သၾကားလံုးတို႔ကို ၀န္ေဆာင္မွုေပးသြား မည္ျဖစ္ သည္။  လူၾကီးမင္းတို႔ဧ။္ လိုအပ္ခ်က္ အေပၚမူတည္၍ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ အစာေျပအစားအစာမ်ားကိုလည္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာမီ