အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား

ၾကယ္သံုးပြင္႔ အဆင္႔ရွိ ဟိုတယ္ဧ။္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင္႔မီ စားေသာက္ခန္းမ ႏွင့္   အေဖ်ာ္ယမကာ ေကာင္တာမ်ား ပါ၀င္ျပီး စံုလင္ေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ရရွိသံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။