အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

lb
 မိဘအမည္အလုပ္အကုိင္၊ အသက္လိပ္စာလက္ရွိအေျခအေန
အဖ
အမိ
ခင္ပြန္း/ဇနီး
သားသမီးမ်ား
 တက္ေရာက္သည့္ကာလ (မွ-အထိ)လိပ္စာရရွိသည့္အဆင့္
မူလတန္း
အထက္တန္း
ေကာလိပ္/တကၠသိုလ္
 ဘာသာရပ္သင္တန္းကာလ (မွ-အထိ)သင္တန္းေနရာလက္မွတ္/ဒီဂရီ
အမွတ္စဥ္ (၁)
အမွတ္စဥ္ (၂)
အမွတ္စဥ္ (၃)
 ကာလ (မွ-အထိ)ကုမၸဏီအမည္ရာထူးလစာအလုပ္ထြက္ရသည့္အေၾကာင္းအရာ
အမွတ္စဥ္ (၁)
အမွတ္စဥ္ (၂)
အမွတ္စဥ္ (၃)